onsdag 27 maj 2015

Blandade primärvårdsnyheter
Distriktsläkarnas arbetsmiljö i Dalarna
Arbetsmiljöverket har påbörjat en tillsyn av distriktsläkarnas arbetsmiljö inom Landstinget Dalarna. I ett svar till verket redovisar landstinget bland annat att vissa arbetsuppgifter ska flyttas från läkare till andra personalkategorier, vilket inte direkt kan sägas vara unikt.

Däremot kan man ställa sig frågan om det rör sig om ett trendbrott när nu landstinget säger att primärvårdens uppdrag ska begränsas, bland annat genom att sjukhusspecialisterna ska ta ett större ansvar för att följa upp en del av sina egna utredningar. Om Arbetsmiljöverket låter sig nöja med landstingets svar återstår att se.

"Primärvården efter vårdvalsreformen" - rapport från SNS
SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) har skämt bort oss med en rad intressanta rapporter om hälso- och sjukvården under årens lopp. Därför är det med viss besvikelse jag tagit del av den senaste forskningsrapporten från programmet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle. I ”Primärvården efter vårdvalsreformen” av ekonomie doktor Anna Häger Glenngård är det, om inte gammal skåpmat, så i huvudsak sedan tidigare väl kända uppgifter som presenteras.  Såväl Konkurrensverket som Vårdanalys och Riksrevisionen har ju betat av ämnet rätt ordentligt i en rad publikationer under de senaste åren.

Den sammantagna bilden enligt SNS-studien är i vart fall följande.
  • Vårdvalsreformens mål när det gäller ökad valfrihet och bättre tillgänglighethar uppnåtts
  • Det råder osäkerhet om reformen har bidragit till mer jämlik tillgång på vård och till bättre kvalitet
  • Det är också svårt att dra några säkra slutsatser om primärvårdens effektivitet, det vill säga i vilken mån resurserna används där de gör bästa nyttan för befolkningens hälsa
  • Reformen tycks inte ha löst problem med vare sig patientkontinuiteten eller samordningen med övrig hälso- och sjukvård 

Här är länken till rapporten men det är enligt min bedömning fullt tillräckligt för som är intresserad av ämnet att läsa Glenngårds debattinlägg i Dagens Samhälle nr 20/2015.

Sammanslagning av hälsocentraler i Norrbotten
Avslutningsvis några rader om Norrbotten där landstinget måste vidta ytterligare åtgärder för att uppnå målet ekonomi i balans. En viktig strategi för primärvården föreslås vara att slå samman hälsocentraler för att skapa större och mer bärkraftiga enheter. Samtidigt slås fast att även i fortsättningen ska det finnas minst en hälsocentral i var och en av länets 14 kommuner.

Med tanke på avstånden inom länet – som omfattar en fjärdedel av Sveriges yta – är det kanske inte förvånande att fortsatta satsningar på distansöverbryggande teknik är att vänta. Flertalet av förslagen kommer nu att utredas vidare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar