tisdag 5 maj 2015

Sambandet mellan kostnader, resurser och kvalitet

Det är ingen nyhet att det råder en stor spridning inom vård och omsorger oavsett om man studerar kostnader, patient- eller brukarnöjdhet eller olika kvalitetsmått. Logiskt sett borde det vara möjligt att påvisa ett samband mellan kostnader och eller  personaltäthet å ena sidan och kvalitet å den andra.

Trots otaliga försök, inte minst inom sjukvården i USA, har det varit svårt att hitta några sådana tydliga relationer. Resursrika organisationer kan prestera undermåligt medan betydligt "fattigare" vårdgivare kan ligga på topp oavsett om man studerar medicinska kvalitetsindikatorer eller hur patienter/anhöriga värderar resultatet. Självfallet finns det exempel även på det omvända.

Därför är det ingen större överraskning att Svenskt Näringslivs rapport om sambandet mellan kvalitet, kostnader och bemanning inom svensk äldreomsorg bland annat innehåller följande slutsatser

  • "Vid genomförd analys kunde inga samband visas på kommunnivå som ger stöd för tesen att höga kostnader generellt skulle ge bättre kvalitetsresultat"
  • "... pekar rapporten på en viss tvetydighet i sambandet mellan personaltäthet och kvalitet inom särskilt boende. Det finns vissa indikationer på att personaltäthet kan vara en viktig faktor för ökad kvalitet..., men regressionsanalyser pekar på att det även finns andra faktorer såsom omsorgspersonalens utbildning och utbildning och regiform som påverkar kvaliteten"
Rapporten, som ingår i organisationens projekt Värde i välfärden, belyser även på ett bra sätt de metodologiska problem som är förknippade med analyser av det här slaget.

Min egen, mångåriga erfarenhet är att hur ledarskapet utövas ofta är av avgörande betydelse för vilka resultat som uppnås.  Oförmåga att självkritiskt granska och utvärdera de egna prestationerna i kombination med en kultur som präglas av "alla problem beror på resursbrist" är tyvärr alltför vanligt och skapar ingen bra grogrund för att förena kostnader med kvalitet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar