torsdag 11 juni 2015

Vårdavdelning utan sjuksköterskor med hjälp av delegationer?


Dagens Medicin (DM) har rapporterat att Karolinska universitetssjukhuset vill öppna en avdelning helt utan sjuksköterskor. Det rör sig om vården av utskrivningsklara patienter som väntar på kommunal omsorg. Förslaget beror – inte helt oväntat – på svårigheten att rekrytera sjuksköterskor till verksamheten. Enligt DM har geriatrikens verksamhetschef Johan Löök skrivit till Socialstyrelsen för att pröva ”möjligheten att ge undersköterskor personliga delegationer att sköta vissa sjuksköterskeuppgifter som läkemedelshantering och administration”.

Att frågan är kontroversiell råder det ingen tvekan om, senast jag kollade kommentarsfältet på nätet var det 45 stycken, vilket torde vara något av ett rekord för DM. Flertalet av inläggen kommer från upprörda sjuksköterskor. Måhända är det denna reaktion som fått Löök att dementera uppgiften att avdelningen skulle vara helt renons på sjuksköterskor.

Av den senare artikeln framgår även att Socialstyrelsens svar kommer efter sommaren. I avvaktan på detta tar jag mig friheten att spekulera över vilket besked myndigheten kan väntas avge. Med tanke på att regelverket för delegationer inom hälso- och sjukvården är ganska tydligt känns följande spådom inte som någon högoddsare. Här är en sammanfattning av vad som gäller.

  • Alla hälso- och sjukvårdspersonal bär själv ansvaret för hur hen utför sina arbetsuppgifter.
  • Det är möjligt att delegera en arbetsuppgift till någon som saknar formell kompetens men förvärvat reell kompetens för uppgiften. Den som fattar beslutet ansvarar för att mottagaren har förutsättningar att fullgöra uppgiften på ett sätt som är förenligt med god och säker vård
  • Delegering får inte göras om det av författning, instruktion eller liknande framgår att uppgiften är förbehållen en viss yrkesgrupp. Just när det gäller läkemedel är begräsningarna i delegationsmöjligheterna tämligen snäva.
  • Beslut om delegering är alltid personligt.
  • All delegering bygger på en professionell bedömning av den legitimerade yrkesutövaren. Vårdgivaren/arbetsgivaren kan aldrig föreskriva att viss eller vissa medicinska arbetsuppgifter ska delegeras. 

Däremot är det självfallet fritt fram fördela ansvars- och arbetsuppgifter av till exempel administrativ karaktär mellan olika yrkeskategorier.

Den som vill fördjupa sig i ämnet kan själv studera dels patientsäkerhetslagen (2010:659, 6 kap 2 § första och andra stycket) dels Socialstyrelsens föreskrift ”Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård” (SOSFS 1997:14).

Summa summarum, de möjligheter Löök efterlyser finns med andra ord redan med de förutsättningar och begränsningar jag angett ovan. Problemet är nog att hitta några sjuksköterskor som är beredda att ta på sig ansvaret för delegeringsbesluten. Den uppmärksamhet som riktats mot förslaget lär nog knappast underlätta rekryteringen till avdelningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar