torsdag 10 december 2015

Svenska distriktsläkares åsikter om vården i ett internationellt perspektiv


Sverige deltar sedan 2009 i den årliga undersökningen International Health Policy Survey (IHP). Studien gör det möjligt att jämföra utvecklingen i Sverige med ett antal andra länder (Australien, Kanada, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och USA).

I den senaste studien har drygt 2.900 svenska primärvårdsläkare besvarar IHP-enkäten. Resultatet redovisas i rapporten ”Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv” utgiven av myndigheten Vårdanalys. Det finns en hel del matnyttigt i materialet, allra helst tack vara möjligheten att jämföra med läkares åsikter i övriga länder.

Här är några av slutsatserna.

·      Sverige hamnar långt ner vad gäller återkoppling från specialistsjukvården till läkarna i primärvården efter att deras patienter besökt sjukhusspecialist
·      I Sverige och Storbritannien svarar 88 % att de regelbundet mäter patienters nöjdhet och upplevelse av vården. Det är en mycket större andel än i andra länder
·      I ett internationellt perspektiv anser svenska läkare att tillgängligheten till besök på vårdcentral är låg. Endast fyra av tio anger att alla eller nästan alla patienter kan få ett läkarbesök inom 48 timmar. I flera andra länder anser åtta av tio läkare att det är möjligt
·      Svenska läkare ligger i topp i fråga om hur många minuter som ett rutinbesök tar i genomsnitt (23). I andra änden av skalan återfinns Nederländerna och Storbritannien (11) samt Tyskland (10). Sverige utmärks av färre men längre läkarbesök. Samtidigt är en liten andel av de svenska läkarna nöjda med den tid de kan ägna åt varje patient.
·      Svenskarna går mer sällan till doktorn jämför med andra länder
·      Läkarna i såväl Sverige som andra länder ganska nöjda med sitt arbete. Däremot är Sverige ett av de länder där störst andel anser att kvaliteten har försämrats under de senaste tre åren. År 2010 angav 40 % av de svenska läkarna att hälso- och sjukvårdssystemet i stort sett fungerar bra. I årets studie har denna siffra sjunkit till knappt 20 %

Vårdanalys konstaterar att den svenska hälso- och sjukvårdens organisation skiljer sig från övriga länder. Sverige har en mindre andel specialister i allmänmedicin än andra länder. Utmärkande för svensk primärvård är också ett brett uppdrag och tillgång till flera andra yrkeskategorier. I många andra länder är primärvården baserad på mindre mottagningar med huvudsakligen allmänläkarkompetens.

Det återstår att se som svensk hälso- och sjukvård kommer att närma sig andra länder eller behålla sin särart. Några tydliga tecken på att svensk primärvärd är på väg i en annan och ny riktning är enligt min uppfattning svåra att se. Framtidens utmaningar kommer att kräva förändringar – frågan är bara hur de ska utformas?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar