onsdag 13 april 2016

Mer om primärvård i kris


I min förra blogg berättade jag om problemen vid vårdcentralen Kåge Morö Backe i Skellefteå. Inlägget byggde på ett inslag i P1-programmet Studio Ett. Nu har även Läkartidningen hakat på och vet berätta att därvarande verksamhetschefen Annika Larsson beslutat avsäga sig sitt arbetsmiljöansvar. Hon har även ha meddelat sina överordnade att hon inte längre kan ta ansvar för patientsäkerheten vid vårdcentralen.

När det gäller arbetsmiljöfrågorna står det arbetsgivaren fritt att fördela dessa på det sätt man finner lämpligt, allt enligt arbetsmiljöverkets föreskrift för systematiskt arbetsmiljöarbete (”SAM”; AFS 2001:1). Att Larsson nu ”returnerar uppdraget" (som det brukar heta) till överordnad chef medför därför inte någon omedelbar eller dramatisk konsekvens. Däremot står det landstinget fritt att bedöma om man godtar att en verksamhetschef inte är beredd att fullgöra dessa uppgifter.

I fråga om patientsäkerheten är däremot situationen en annan. Enligt hälso- och sjukvårdslagens 29 § ska det finnas ”någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef).” Av 29 a § följer att befattningshavaren ”ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses”. Även om det är möjligt att uppdra åt annan att ”fullgöra enskilda ledningsuppgifter" (30 §) kan verksamhetschefen inte undandra sig det samlade ansvaret för verksamheten. Därför är det inte heller möjligt att frånsäga sig ansvaret för patientsäkerheten. Alternativet är i så fall att lämna ifrån sig uppdraget – eller bli fråntagen det.

Nu framgår det av artikeln att Larsson är införstådd med detta; ”så vitt jag förstått kan jag inte göra en formell avsägelse men det handlar mer om en markering om att jag ser att det här är bekymmersamt även ur det perspektivet.”

Som bekant har primärvården uppenbara problem inte bara i Skellefteå och Västerbotten. Värmlandsnytt har således intervjuat distriktsläkaren Marina Tuutma, som är distriktsläkare vid Ruds vårdcentral i Karlstad men också ordförande i Värmlands läkarförening. Situationen beskrivs som klart ansträngd. ”Det är ett väldigt stort tryck från patienternas sida. De har rätt att få sjukvård och vi måste hela tiden prioritera för att ge den vård som behövs”

Enligt inslaget arbetar landstinget med att hitta lösningar för att lätta på trycket på primärvården, något som Tuuma inte tycks ha några större förväntningar på ska avsätta konkreta resultat. Däremot vill hon att det blir fler distriktsläkartjänster. ”Vi skulle behöva vara 60 fler som jobbar heltid. Just nu har vi omkring 80 heltidstjänster inom allmänmedicin.” Hon efterlyser ”en nationell primärvårdsreform och att man på nationell nivå kommer överens om vilket uppdrag allmänmedicin ska ha och vilka resurser som behövs.”

Med risk för att verka som en dysterkvist hittar jag i min kristallkula varken de efterfrågade 60 allmänmedicinarna till Värmland eller något som tyder på en större nationell primärvårdsreform under de närmaste åren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar