måndag 2 maj 2016

"Att styra och leda en vårdcentral"


Rubriken är också namnet på en SNS-rapport från det numera avslutade forskningsprogrammet ”Från välfärdsstat till välfärdssamhälle”. Rapporten är resultatet av en ”systematisk undersökning av styrnings- och ledningskvalitet vid svenska vårdcentraler”.

Samtliga Sveriges drygt 1 197 vårdcentraler inbjöds att delta i studien som bestod av en semi-strukturerad intervju med verksamhetschefen. Totalt genomfördes 119 intervjuer, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 10 procent. Mot den bakgrunden bör man enligt min mening vara försiktig att dra alltför långtgående slutsatser av de resultat nedan som jag hämtat från sammanfattningen.
  • Svensk primärvård har generellt god styrning och ledning. ”Lägstanivån är relativt hög: knappt några vårdcentraler har riktigt dålig styrning och ledning.”
  • Även om den genomsnittliga styrnings- och ledningskvaliteten är god så skiljer det mycket mellan enskilda vårdcentraler. Den största förbättringspotentialen finns inom området incitament och personalutveckling
  • Privata vårdcentraler har en något högre lednings- och styrningskvalitet även om skillnaden är av begränsad omfattning och mycket mindre än differensen mellan olika vårdcentraler inom samma driftsform. Både den vårdcentral som har högst respektive lägst uppmätt lednings- och styrningskvalitet drivs således i privat regi.

 Vidare kan noteras att av de intervjuade verksamhetscheferna var tre av fyra kvinnor. 65 procent av verksamhetscheferna var sjuksköterska eller distriktssköterska medan endast 15 procent var läkare. Sistnämnda torde väl spegla utvecklingen att allt färre allmänmedicinare är beredda att axla denna roll.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar