måndag 20 mars 2017

Privata vårdgivare behöver inte kompenseras för egen-regins underskott enligt dom

Den segslitna frågan om privata leverantörer har rätt till samma ersättning som verksamhet i egen regi med stöd av LOV börjar närma sig ett svar. I mitten av mars avgav således förvaltningsrätten i Härnösand sin dom i målet mellan fyra privata hälsocentraler och landstinget Västernorrland. De fyra har vänt sig mot att landstinget i efterhand regelmässigt täcker de underskott som landstingets egna verksamheter ger upphov till utan motsvarande kompensation till de externa leverantörerna.

Rätten konstaterar att ”de hälsocentraler som bedrivs i landstingets regi inte kan anses vara leverantör till det egna landstinget i den mening som avses i 1 kap 2 § LOV. Denna bestämmelse omfattar endast de externa leverantörer [min kursivering] som ansökt om att få delta i ett valfrihetssystem.” Följdriktigt dras därför slutsatsen att det inte föreligger någon skyldighet för landstinget att kompensera de privata vårdgivarna för de landstingsdrivna hälsocentralernas underskott.

Helt oväntat var inte detta ställningstagande mot bakgrund av att Konkurrensverket för några år sedan i ett beslut drog samma slutsats. Det vill säga att den egna regin inte är att betrakta som leverantör i lagens mening. Man kan faktiskt tala om två parallella vårdvalssystem.

Det ena riktar sig mot privata leverantörer som alla behandlas lika – inklusive principer för ersättning - och som har att följa det regelverk som fastställs enligt LOV. Det andra systemet riktar sig mot den egna verksamheten som i och för sig bygger på samma regelverk men där det också kan ställas krav utöver detta som bara riktar sig mot hälsocentraler i egen regi. 

I praktiken fungerar det också på det sättet eftersom landsting/regioner genomgående har mer långtgående krav på de egna enheterna. Det kan t ex handla om rätt till heltid, skyldighet att bedriva verksamhet i glesbygd med mera. Samtidigt har dessa, om domen står sig, rätt att ersättas för sådana merkostnader.

En inte alltför vild gissning är att de privata leverantörerna kommer att ansöka om prövningstillstånd hos Kammarrätten.


Domen innebär dock inget hinder för landsting/region att på frivillig grund kompensera privata leverantörer, något som ett år tillbaks numera tillämpas av Region Norrbotten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar