onsdag 29 mars 2017

Skånsk sjukvårdsbudget utan verklighetsförankring?


Region Skånes revisorer är milt uttryckt kritiska till hur hälso- och sjukvårdens budget hanterats under 2016 – liksom tidigare år kan väl tilläggas.  Totalt redovisas ett budgetminus på 782 miljoner kronor för vård och hälsa, en avvikelse som konstaterades tidigt under budgetåret. Revisorernas lakoniska kommentar är att ”regionstyrelsen och driftledningsnämnderna har inte förmått leva upp till den ursprungliga budgeten.”

Budgetprocessen resulterar i en budget som ”brister i trovädrighet. Kostnadsvolymen är för stor i relation till beslutad budget”. Enligt revisorerna är det ”uppenbart att intäkterna inte står i proportion till kostnaderna samtidigt som brister i ledning, styrning, uppföljning och kontroll måste åtgärdas för att kunna åstadkomma en långsiktigt förbättrad ekonomi.”

Sjukvårdsnämnderna upplever för sin del att ”det uppdrag de får inte motsvarar de ekonomiska medel de blir tilldelade i budgeten. De upplever vidare att de yttranden de lämnar till regionstyrelsen inte tas på allvar och att de har liten inverkan på den slutgiltiga budgeten.”

Här finns en intressant passus med innebörd att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna i högre utsträckning måste ”säkerställa att det uppdrag som ges till sjukvårdsnämnderna är förankrat, accepterat och genomförbart inom de ekonomiska ramar som föreslås innan en budget presenteras för fullmäktige för beslut.” Man får förmoda att nämnderna skulle välkomna sådana ”förhandlingar” med styrelsen även om det nog måste anses vara ett tveksamt nytänkande rent kommunalrättsligt.

I övrigt kan noteras att ackrediteringsvillkoren för vårdval/hälsoval ”är mycket svåröverskådliga och att de under året har inneburit försämrad ekonomi för primärvårdsenheter, inte minst de som drivs i Region Skånes regi.” En annan randanmärkning är att regionen ”befinner sig i en negativ spiral med personalbrist inom vissa kategorier och bristande arbetsmiljö inom flera områden”.

Kritiken till trots föreslås att såväl styrelsen som samtliga nämnder beviljas ansvarsfrihet, något annat var väl inte heller att vänta!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar