tisdag 4 april 2017

Vem ansvarar för patientsäkerheten?


Det har blivit allt vanligare att vårdpersonal larmar om att det finns allvarliga brister i patientsäkerheten med förhöjd risk för vårdskador som följd. Det senaste – men säkerligen inte sista – exemplet på detta hämtar jag från akuten vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Sydsvenskan refererar till en undersökning som gjorts av Mellersta Skånes läkarförening. Enligt denna anser 27 av 30 anställda läkare vid akuten att patientsäkerheten är hotad.

Verksamhetschefen för akutsjukvården säger till tidningen att ”jag anser att patientsäkerheten upprätthålls på akuten, det tar jag ansvar för. Samtidigt uttrycker hon ”förståelse för att man som medarbetare ibland kan uppleva det som att man inte har kontroll över situationen när det är många patienter och hög stressnivå.”

Artikeln illustrerar ett vanligt förhållande – vårdanställda som anser att patientsäkerheten är hotad eller bristfällig samtidigt som verksamhetschefen gör den motsatta bedömningen, oftast utan att förneka att det finns brister och problem. Mot den bakgrunden kan det finnas anledning att klargöra vem det är som har ansvaret för patientsäkerheten och därmed också vara den som avgör om bristerna är av den arten att det krävs särskilda åtgärder

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är tydlig på en här punkten. Alla verksamheter i hälso- och sjukvården ska ha en verksamhetschef som har det övergripande ansvaret för verksamheten och för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet.

Inom den kommunala hälso- och sjukvården är ansvarsförhållandena i detta avseende i någon mån överlappande mellan verksamhetschefen och den medicinska ansvariga sjuksköterskan (MAS). MAS:en har således enligt lagstiftningen bl.a. ett ansvar för att patienten får säker och ändamålsenligt vård av god kvalitet. Hen ska också säkerställa att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten. Mig veterligen har detta ”dubbelkommando” i praktiken sällan medfört några större problem.

Läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal har självfallet all rätt i världen att ha åsikter om patientsäkerheten men den som svarar för bedömningen inför vårdgivaren är alltså verksamhetschefen (och i förekommande fall även MAS:en). 

Samtidigt har all hälso- och sjukvårdspersonal ett eget, professionellt yrkesansvar som dock inte innebär ett övergripande ansvar för patientsäkerheten. Detta sagt bör kanske tilläggas att vårdpersonalen bedömningar och avvikelserapporter utgör ett viktigt underlag för verksamhetschefens löpande bedömning av risken för vårdskador.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar