onsdag 10 maj 2017

Svensk primärvård i internationell jämförelse - del 1

I min blogg 5/5 lovade jag att återkomma med mer fakta och underlag från Vårdanalys rapport “En primär angelägenhet”, ett löfte jag nu tänker infria. Rapportens kapitel 7 har rubriken ”svensk primärvård i internationell jämförelse” och innehåller en hel del matnyttigt.

Jämförelsen omfattar, förutom Sverige, primärvårdssystemen i Danmark, Norge, Nederländerna och Storbritannien. Urvalet är klokt och motiveras med att dessa länder i tidigare internationella studier ”bedömts ha en förhållandevis stark primärvård” som dessutom har relativt liknande förutsättningar som i Sverige.

De centrala slutsatserna är följande
·      Primärvårdens utmaningar är i hög grad densamma i samtliga fem länder
·      Sverige har färre primärvårdsläkare än de övriga länderna. Detta gäller både i förhållande till befolkningens storlek och i förhållande till samtliga läkare inom hälso- och sjukvården
·      Å andra sidan har de svenska primärvårdsmottagningarna fler sjuksköterskor och annan personal som svarar för en stor del av patientkontakterna
·      I styrningen i form av uppdrag och ersättningssystem regleras till skillnad från Sverige i huvudsak på nationell nivå genom avtal och överenskommelser
·      En markant skillnad är att den svenska primärvården har ett mycket större kostnadsansvar för läkemedel och besök hos andra vårdgivare (”otrohetsersättning”)

En i och för sig relevant fråga som dock inte går att besvara är hur resurserna/kostnaderna skiljer sig åt mellan länderna. Alltför stora olikheter i hur primärvården definieras och organiseras gör tyvärr en sådan jämförelse omöjlig.

Ett exempel på detta är det norska fastlegesystemet som i princip enbart bemannas av allmänmedicinare och hälsosekreterare. Å andra sidan motsvarar begreppet primärvård i Norge alla den vård som tillhandahålls och finansieras av kommunerna, vilket i Sverige motsvaras både av landstingens primärvård och den kommunala sjukvården.

Noterbart är att andelen allmänläkare i primärvården i förhållande till andra specialiteter har minskat mellan 2002 och 2014 i samtliga länder, således även i Norge. Ser man till antalet allmänläkare per 1 000 invånare ligger Storbritannien och Nederländerna i topp (0,80 för båda) tätt följt av Norge (0,79). Motsvarande siffror för Danmark är 0,72 och med Sverige på jumboplatsen med 0,65.

I en kommande blogg (del 2)  återkommer jag med fler intressanta uppgifter om svensk primärvård i ett internationellt perspektiv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar