torsdag 10 december 2015

Mer om vård på distans


Kärt barn har många namn; telemedicin, e-hälsa eller distansöverbryggande teknik. Oavsett vilket begrepp vi använder så är det ingen tvekan om att nya tekniska (och ibland också gamla) möjligheter påverkar hur vården organiseras.

I Norrbotten kommer tre hälsocentraler (Överkalix, Övertorneå och Haparanda) att kunna koppla upp sig vid video till akutmottagningen på Kalix sjukhus. Under jourtid kommer specialutbildade sjuksköterskor vid de tre hälsocentralerna att svara för bemanningen.

En av drivkrafterna för denna modell har varit att koncentrera läkarinsatsen till ”kontorstid”; en annan att kunna erbjuda patienter tillgång till specialistbedömning utan att nödvändigtvis behöva åka till sjukhuset. Läs mer i landstingets pressmeddelande där det också finns en film som beskriver hur det fungerar.

Ett annat intressant om än mer högteknologiskt exempel är den studie av telemedicin inom strokevården som Dagens Medicin refererar. Under 3 ½ månad bedömdes 100 patienter med misstänkt stroke av ett mobilt stroke-team i Cleveland, USA. Jämfört med en kontrollgrupp var resultatet att den mobila lösningen medförde en klar tidvinst både vad gällde tillgång till datortomografi och insättande av läkemedelsbehandling (trombolys).

Forskarna konstaterar att det krävs fler studier för att kunna bedöma om metoden är kostnadseffektiv. Bedömningen är dock det att rent tekniskt är möjligt att påbörja behandlingen snabbare med hjälp av telemedicin i kombination med en mobil enhet.

Låt mig till sist berätta om när jag vid en internationell telemedicinsk konferens i London för mer än ett decennium stötte på ett telemedicinsk begrepp som förbryllade mig – POTS. En rad läkare hänvisade till deras frekventa användning av just denna teknik som jag aldrig hört talats om. Nu var det ingen ny teknisk landvinning som jag missat; POTS står för Plain Old Telephone System! Och förvisso är telefonen fortfarande den utan tvivel mest använda telemedicinska tillämpningen för kunskapsstöd och konsultationer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar