torsdag 13 oktober 2016

Är hyrläkare i primärvården en fara för patientsäkerheten?


Rubrikens fråga besvaras jakande i en rapport från IVO; ”Hyrläkare – vårdgivarens dilemma”. Slutsatsen baseras på en tillsyn vid 21 landstingsdrivna vårdcentraler i sju län under 2015/2016 (Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro).

Det råder enligt IVO ”inga tvivel om att landstingens beroende av bemanningsföretag och bristande läkarkontinuitet påverkar primärvårdens vårdkvalitet, patientsäkerhet, arbetsförhållanden och kostnader negativt.” Många av de intervjuade verksamhetscheferna känner dessutomen uppgivenhet inför svårigheten att rekrytera läkare”. Slutsatserna i övrigt i sammanfattning.
  • Hög personalomsättning medför sämre kontinuitet inom vården, vilket i sin tur gör att patienter riskerar att hamna mellan stolarna
  • Det saknas systematisk egenkontroll vid vårdcentralerna, vilket kan leda till att brister i primärvården, t ex vad gäller hyrläkarnas insatser, inte uppmärksammas
  • Bristen på fasta läkare gör att övrig personal får ett utökat ansvarsområde och stressig arbetssituation, vilket kan leda till att hyrläkare inte får det stöd som de behöver eller den introduktion som krävs för ett patientsäkert arbete
  • IVO får inte i tillräcklig utsträckning kännedom om legitimerad personal som inte fungerat tillfredsställande, och som i vissa fall har bedömts vara en fara för patientsäkerheten. 

Myndigheten noterar även med oro att antalet hyrläkare inom primärvården fortsätter att öka. IVO kommer därför att följa upp utvecklingen i form av ytterligare tillsyner under 2017. Fortsättning följer med andra ord.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar