fredag 18 mars 2016

Nygammalt om vinster i välfärden


”Vi behöver reglera vinsterna i välfärden” skriver regeringens välfärdsutredare Ilmar Reepalu på DN debatt idag (18/3). ”Det är dags att vi vågar erkänna att dagens system har brister och vi behöver utveckla en bättre och mer fungerande välfärd. Vi behöver en välfärd som bygger på tillit och tilltro där medborgarnas behov tillgodoses. Det är viktigare än att värna stora vinster för välfärdskoncernerna.”

Några egentliga nyheter i sakfrågan presenterar inte Reepalu. Inlägget – och något annat var naturligtvis inte att vänta – håller sig helt inom ramarna för de direktiv som regeringen utfärdat ”(Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster”). Även argumenten i debattinlägget återfinns i hög grad i direktiven.

Uppdraget är således att ”föreslå hur offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster kan utformas så att den säkrar likvärdighet, kvalitet, samhälls- ekonomisk effektivitet, behovsstyrning och öppenhet.”

Vad gäller vinstfrågan menar regeringen att det är rimligt att kräva att privata aktörer visar att de offentliga medlen kommer brukarna till godo. ”Eventuella överskott ska som huvudregel återinvesteras i den verksamhet där de har uppstått. Det enda godtagbara undantaget från huvudregeln bör vara att privat insatt kapital, och medel motsvarande en låg ränta på kapitalet, inte behöver återinvesteras. Nya regler om hur offentliga anslag får användas för privat utförda välfärdstjänster bör därför starkt begränsa möjligheterna att dela ut vinst eller på annat sätt föra ut medel från verksamheten, även i samband med försäljning.”

Det finns en bred politisk enighet om angelägenheten av att begränsa just möjligheten för stora bolag och koncerner att, med Reepalus terminologi, göra ”stora vinster”. Däremot kommer det nog att finnas högst olika uppfattningar om hur denna vinstbegränsning ska utformas. Mycket talar för att det i slutändan blir en bred politisk överenskommelse, allra helst som alltför långtgående restriktioner i detta avseende kan ha svårt att samla en majoritet i nuvarande riksdag. Oavsett vilken åsikt man har i sakfrågan skulle det vara en styrka för alla berörda om det gick att hitta blocköverskridande lösningar som håller över tid.

Utmaningen är också att hitta juridiskt hållbara lösningar vilket illustreras av hur ”snabbspåret” med att avveckla kravet på obligatoriskt vårdval inom primärvården redan från och med 2015 körde i diket. I november kommer utredarens förslag, som ska omfatta en hel del annat än enbart vinstfrågan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar