tisdag 12 maj 2015

Från NPM till värdebaserad vård?

DN-journalisten Maciej Zarembas artikelserie "Den lönsamma patienten" våren 2013 väckte stor uppmärksamhet. Debatten om konceptet New Public Management" (NPM) har sedan dess varit intensiv, bland annat i Läkartidningen. I det senaste numret (nr 21-21/2015) presenteras en enkätundersökning om läkares syn på vårdens ekonomiska styrning. Samtliga medicinöverläkare vid fem länssjukhus  (155 st) har tillfrågats liksom lika många specialister i allmänmedicin i samma landsting.

Kort sammanfattat anser en majoritet av deltagarna att "fel yrkeskategorier styr vården och definierar hur vårdens resurser ska användas". Likaledes anser flertalet att läkarna inte manipulerats av nuvarande ekonomiska styrmedel. Tyvärr var svarsfrekvensen låga 37 procent vilket artikelförfattarna själva lyfter fram som en betydande svaghet. Dessutom ställer artikelförfattarna, ST-läkaren Joar Björk och allmänläkaren Christer Petersson, den högintressanta frågan vad läkarna möjligen skulle vilja ha istället. Svaret ges av en respondent som fällt kommentaren "Det är dåligt som vi har det men jag ser ärligt talat inget tydligt alternativ".

I samma nummer kommenteras undersökningen av professorerna Jörgen Nordenström och Stefan Fölster. De båda menar bland annat att många debattörer blandar ihop NPM med "mycket gammaldags, ryckig och godtycklig detaljstyrning". Vidare konstateras att den hyllade amerikanska sjukvårdsorganisationen Kaiser Permanente tillämpar NPM mycket mer långtgående än vad som är fallet i Sverige.

Det är inte NPM som är problemet i Sverige "utan bristen på inspirerande ledarskap, dvs arbetet med att ge personalen utrymme att utvecklas, att känna sig uppskattad och att minimera onödigt krångel". Samtidigt slås ett slag för konceptet värdebaserad vård som nu får allt större genomslag i USA.

Nordenström/Fölster konstaterar att "de nya värdebaserade ersättningssystemen utformas oftast av läkare. vilket ger professionen en unik chans att återta inflytande över vårdens styrning". Dock kommer varken patienter eller politiker "att acceptera en återgång till läkarstyre utan transparens beträffande resultat och kvalitet".

Under alla de dryga 30 år jag varit verksamhet inom sjukvården har strävan efter det perfekta ersättningssystemet varit lika aktuell. Med viss regelbundenhet importeras nya modeller från USA, må det vara DRG, ACG eller något annat. Något säger mig att inte heller värdebaserad vård kommer att vara slutpunkten. Till detta kan läggas att diskussionen om NPM inte direkt underlättas av var och en tycks kunna göra sig en egen defintion, gärna innefattande allt det man tycker illa om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar